top of page
odpraseni-uhelneho-hospodarstvi.jpg

Uhlí a koks

Máme zkušenosti s realizacemi systémů odprášení uhelného hospodářství, zauhlování, přesypů pásových dopravníků, technologiemi zpracování koksu.

Odsávání vykládky uhlí

Pro odsávání vykládacích systémů uhlí navrhujeme robustní odsávací a filtrační zařízení, která musí odolat nejen abrazivnímu prachu který je odsáván, ale vzhledem k manipulaci s rozměrnými a těžkými manipulátory také případnému mechanickému poškození.
Ať už se jedná o odsávání vykládací jámy uhlí, nebo kolejových výklopníků, vždy je nutné dbát na jednoduchost systému a značná specifika odsávaného prachu.
Prach vznikající při vykládce uhlí má charakteristiku rozdílnou v závislosti na ročním období a na povětrnostních podmínkách panujících při vyložení. V letních, většinou suchých měsících je prach lehký, suchý a pro jeho odsátí není nutné velké množství odsávacího výkonu. Oproti tomu v období dešťů, nebo v zimních měsících je potřeba při návrhu počítat se zvýšenou vlhkostí prachu, což má za následek jeho ulpívání na vnitřních stěnách odsávacích tras a v zimních měsících také nízké teploty způsobují jeho namrzání. Odsávací a filtrační zařízení pro vykládku uhlí se vyznačují vysokým odsávacím výkonem a vysokým odsávacím tlakem (podtlakem).

odsavani-tridirny-koksu.jpg

Hrubé a jemné třídírny koksu

V provozech provozujících proces třídění koksu (hrubé a jemné třídírny) je zapotřebí odsávat značné množství dopravních cest a technologií pracujících s různou frakcí materiálu. Pro určení správného množství odsávaného vzduchu na jednotlivých odsávacích místech je nutné vycházet ze zkušeností procesních inženýrů a také pracovníků obsluhy daného zařízení, neboť (podobně jako pro ostatní oblasti průmyslového odsávání) žádná česká ani zahraniční norma jednak neexistuje, a i kdyby existovala, není pomocí ní možné podchytit všechny proměnné vstupujících do návrhu.

Explozní prach

Odsávání uhlí a koksu s sebou nese další důležitou problematiku a tou je odsávání explozního prachu. I přes existující protokoly o určení vlivu, které jsou zpravidla zpracovány na míru danému provozu tak, aby prach explozní nebyl, je potřeba při návrhu počítat s rizikem exploze.
Exploze prachu může nastat v kterémkoliv místě odsávacího systému, který je znečištěn vrstvou prachu. Proto je důležité dodržovat při návrhu a samotné realizaci prováděcí projekt, kde jsou odsávací větve navrženy pro vyšší rychlosti odsávání než je běžné. Také samotné filtrační zařízení musí být náležitě vybaveno prvky protiexplozní ochrany se správnou certifikací a pracovní postupy při montáži musí být jasně doložitelné.

odpraseni-presypu-pasu.jpg

Přesypy pásů

Přesypy pásů, stejně jako přesypy elevátorů a dalších zařízení dopravující prašný materiál je možné kvalitně odprášit. Většinou se jedná o lokální odprašovací systémy, kdy filtrát (zachycený prach) je vracen zpět na dopravní pás a přefiltrovaná vzdušnina je vyduchována do výrobních prostor.

Rekuperace

I přes výše uvedené problematiky odsávání uhelného nebo koksového prachu je za filtrační zařízení vhodné navrhnout a umístit rekuperační zařízení, nebo vzduch filtrovat dostatečně kvalitně a vracet jej zpět do výrobních prostor pro úsporu energií za vytápění.

bottom of page