top of page
odsavani-svarovny-energoflex.jpg

Svařovny

Projektujeme a dodáváme systémy odsávání a filtraci svařovacích dýmů ve svařovnách. Specializujeme se na podstropní odsávání svařoven, odsávání robotických i ručních pracovišť.

Podstropní odsávání svařovny

Odsávání velkých výrobních prostor, kde dochází k zakládání rozměrných výrobků pomocí mostových jeřábů vyžaduje při svém návrhu zaměření na minimalizaci omezení výroby zákazníka. Z toho důvodu není většinou možné aplikovat klasické odsávací zákryty či ramena a pro odsávání takto velkých svařoven je vhodné aplikovat metodu prostorového odsávání.
Podstropní (prostorové) odsávání je náročnější na množství odsávání vzdušniny a tím na velikost samotného odsávacího a filtračního zařízení, ale jeho velkým benefitem je prakticky nulový zásah do pracovních zón manipulačních prostředků.
Odsávaný kouř vznikající při svařování je díky své teplotě vynášen do vyšších poloh haly, kde je následně odsán soustavou odtahových potrubních tras.
Přefiltrovanou vzdušninu je poté vhodné vracet do prostoru haly cíleně tak, aby docházelo k nucenému pohybu vzduchu uvnitř haly, který podporuje samotný proces odsávání.

odsavani-svareci-pracoviste.jpg

Ruční svářecí pracoviště

Odsávání ručních svářecích pracovišť může být řešeno mnoha způsoby a při jeho návrhu se nejčastěji vychází z potřeb pracovníka a manipulace s materiálem. Aplikace odsávacích ramen anebo např. odsávacích digestoří snižuje nároky na množství odsávacího vzduchu a spolu se systémem automatického řízení odsávacího výkonu ve vazbě na chod svářečky představuje ucelený systém odsávání.
Mezi často používané zákryty patří například podvěšené nebo kloubové digestoře, odsávací polohovatelná ramena, nebo např. celé odsávací stoly.

Odsávání robotických pracovišť

Odsávaní robotických pracovišť patří mezi jednodušší aplikace, neboť svařovací robot pracuje v přesném přednastaveném cyklu pohybu a umístění odsávacích zákrytů může být voleno velmi blízko vzniku svařovacího kouře. Obecně potom platí zásada, že čím blíže zdroje kouře je odsávací zákryt navržen, tím méně odsávacího výkonu je potřeba k jeho záchytu.

Odsávání plasmy a laseru

Odtah od plasmy nebo laseru, většinou pomocí stolu (odtah spodem), realizujeme pomocí látkových filtračních zařízení s předřezeným odlučovačem jisker. Odlučovač jisker na odtahu plasmy zajišťuje zvýšení bezpečnosti provozu filtračního zařízení.

realizace-odsavani.jpg

Sorbentace a zahášecí systémy

Při návrhu a realizaci odsávání a filtrace svařoven je důležitá volba preventivního a zahášecího systému. Při svařování vzniká velké množství rozměrných částeček prachu, které spolu s mastným povrchem svařovaného dílu nesou riziko odsátí jiskry nebo žhavé kuličky svařovacího drátu. Žhavé, nebo dokonce hořící částice prachu mohou mít při kontaktu s látkovým filtračním médiem za následek jeho vznícení a ohrožují tak majetek a zdraví pracovníků v provozu.
Cest jak snížit riziko zahoření filtračního zařízení je celá řada, mezi populární patří například dávkování sorbentu Ca(CO)2, předodlučovače hrubých částic na vstupu do filtračního zařízení a další. Bohužel se ve všech případech jedná pouze o systémy, které pouze snižují riziko zahoření a proto je důležité při návrhu filtračního zařízení pro svařovny počítat také s instalací automatického systému hašení (prášek, voda, dusík a jiné).

Rekuperace vzduchu při filtraci svařoven

Při kvalitním odsávání svařoven je často nutné navrhnout zařízení o značných objemech odsávaného vzduchu a proto patří jeho rekuperace mezi nejpoužívanější s velice rychlou dobou návratnosti.

bottom of page