Filtrace / Odsávání svařovny v hale M3, IVECO Vysoké Mýto

Odsávání svařovny v hale M3, IVECO Vysoké Mýto

Projekt řeší odsávání svařovny a filtraci kouře od svářečských pracovišť v hale investora. Konkrétně byla řešena instalace nové filtrační jednotky na stávající betonovou plochu vně objektu svařovny M03 a odsávací potrubí a instalace odsávacích digestoří. Jako podpůrné / nosné konstrukce pro odsávací digestoře slouží lehká příhradová konstrukce umístěná spodní hranou na kótě +3,5m.

Projektová dokumentace odsávání svařovny M3

Předmětem projektu byl návrh řešení dodávky systému odsávání svařovny a filtrace vzduchu pro 5 svářečských boxů pro ruční svařování CO2+Ar. 2 v areálu IVECO Vysoké Mýto, hala M3. Generálním dodavatelem stavby byla brněnská společnost CIPRES FILTR BRNO, s.r.o.

Jednotlivá pracoviště (svařovací stoly, svařovací prostory) byly vybaveny odsávacími digestořemi o rozměrech dle výkresové části dokumentace. Propojení digestoře s rozvodem odsávaného vzduchu bylo realizováno kruhovým potrubím.

Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu stanoveném vyhl. 499/2006 Sb.:

 • §1d: Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • §3: Dokumentace pro provádění stavby
 • §4: Dokumentace skutečného provedení stavby

Systém řízení

Technologie odsávání je vybavena inteligentním systémem řízení a regulace odsávacího výkonu ECOGATE v přímé závislosti na využívání svařovacích pracovišť. Jedná se o systém, který automaticky zajistí otevření klapky u digestoře, kde je aktuálně svařováno, optimálně navýší odsávací výkon a reaguje tak bez jakéhokoliv ovlivnění tzv. lidským faktorem. Systém také zajistí automatický start / stop systému.

Veškeré informace o stavu filtrační technologie je možné zavést přes komunikační protokol (např. Bacnet, Profinet, …) do centrálního systému kompatibilního se systémy firmy Siemens.

Před realizací

Před realizací

Skladba projektu odsávání svařovny

Technologická část projektu sestává z následujících hlavních komponent:

 • Filtrační zařízení F1
 • Odsávací ventilátory V1 a V2
 • Odlučovač jisker SS1
 • Odsávací potrubí
 • Vratné potrubí
 • Odsávací digestoře
 • Dávkovač sorbentu DŠ1
 • Ventilátor dávkovače sorbentu V3

Technologická část byla realizována jako jeden provozní soubor.

Drobné stavební přípomoci byly řešeny v průběhu stavby po domluvě s investorem.

Filtrační zařízení F1

Po realizaci

Po realizaci

 

Filtr pro odsávání svařovny je látkový, podtlakový, skříňové konstrukce, usazený na nové nosné ocelové konstrukci. Vstup znečištěné vzdušiny je prováděn v horní části skříně, výstup přefiltrovaného vzduchu zase ve spodní části „čisté strany“ filtračního zařízení, což zajistí usměrněné proudění filtračním zařízením v orientaci shora -> dolů a je tím eliminována možnost držení odprašků ve vznosu => dosažení nižší provozní tlakové ztráty filtračního média. Minimální počet filtračních elementů je z důvodu možnosti snadné výměny a minimalizace případných nákladů spojených s výměnou jednotlivých kusů filtračních médií určen na 180 ks. Odsávání je realizováno vysokotlakým radiálním ventilátorem.

ASŘ, MaR

Filtrační zařízení bylo vybaveno místním elektrorozvaděčem, který řídí ovládání ventilátorů, ovládání regenerace filtračního média, ovládání odvodu, dávkování sorbentu a chod cest odprašků. Napájení silového elektrorozvaděče bylo zajištěno ze stávající rozvodny novým napájecím kabelem.

Spouštění filtračního zařízení včetně přestavení el. klapek potrubních odsávacích tras je řízeno v závislosti na provozu jednotlivých svářecích pracovišť.

Řízení oklepu je řešeno vlastní řídící jednotkou filtru.

Bezobslužné zařízení pro odsávání, filtraci a vracení odprašků – plně automatické.

V rámci nového rozvaděče byl instalován řídící systém SIMATIC. Tento řídící systém ovládá funkci filtračního zařízení F1 a ostatních funkčních členů. Nový řídící systém zajišťuje automatický režim provozu technologie s možností místního ovládání jednotlivých prvků. Vizualizace je použita IN-TOUCH.

V rozvaděči (na panelu rozvaděče) je umožněno sledování funkce celého systému odprášení, polohy jednotlivých klapek a ostatních prvků vizualizace. Je umožněno spouštění a vypínání systému filtrace do automatického režimu.

Systém je ovládán zcela automaticky ve spolupráci s podřazeným systémem řízení odsávacího výkonu ECOGATE.

Parametry filtračního zařízení Jednotka Hodnota
Množství vzduchu Q m3/hod 34 000 (max. 37 000)
Tlak ventilátoru Pa 4 000
Příkon ventilátoru kW 2 x 22,3 (motor 2 x 30,0)
Otáčky min-1 3 000
Napětí V 400, 50 Hz
Filtrační plocha m2 315
Počet filtračních elementů ks 180
Filtrační médium PES MP/A
Spotřeba tlak. vzduchu Nm3/hod 24 – 30

Filtrát je jímán do sběrné nádoby o objemu 250 litrů. Prach je suchý. Sběrná nádoba je umístěna pod filtračním zařízením.

Odsávací ventilátory V1 a V2. potrubí, odlučovač jisker

Ventilátory

Dopravu odsávané vzdušiny filtračního zařízení je zajišťována pomocí dvojice shodných radiálních vysokotlakých ventilátorů a byly pružně uloženy a umístěny vedle konstrukce filtračního zařízení. Ventilátory byly umístěny mezi zvukoizolační stěny s vnitřní absorpcí. V sání a výtlaku byly umístěny tlumící vložky, rozběhy ventilátorů byly řešeny za pomocí frekvenčního měniče.

Parametr ventilátoru (pro jeden ze dvou shodných) Jednotka Hodnota
Množství vzduchu Q min m3/hod 18 900
Podtlak p max Pa 4 000
Příkon P max kW 22,3  (30,0)
Otáčky min-1 3 000
Napětí V 400/690 50Hz

Odlučovač jisker

Odlučovač jisker slouží k zachycení jisker a kuliček vznikajících při svařování. Zařízení bylo umístěno vedle filtračního zařízení a bylo vsazeno do odsávacího potrubí. Výpad zachycených jisker, kuliček a hrubých prachových částic je odváděn do sběrné nádoby o objemu 55 litrů.

Odsávací a výduchové potrubí

Potrubí bylo řešeno ve SPIRO provedení, Sk.I (SPIRO potrubí). Dimenze odsávacího potrubí byla navržena pro rychlost proudění 18-21 m/s.

Výduch přefiltrovaného vzduchu byl navržen pro nastavení pro letní a zimní provoz s tím, že v létě bude 100 % vzduchu vyduchováno do venkovního prostoru, kde náhrada proběhne přirozeným způsobem přes infiltraci netěsnostmi v plášti haly a v zimě je plnohodnotně vracen do prostoru haly.

Výduch vzduchu do prostoru haly je prováděn látkovým rukávcem s maximální rychlostí proudění na povrchu rukávce 0,2 m/s. Jsou použity dva typově shodné rukávce φ710 s celkovou délkou
27 000 mm.

Realizace

Samotná realizace byla zahájena dokumentací pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení předanou investorovi v lednu 2017, následovala dokumentace pro provádění stavby, předaná zhotoviteli v únoru 2017 a po dokončení stavby samotné v dubnu byla v průběhu května 2017 odevzdána investorovi a zhotoviteli dokumentace skutečného provedení stavby.