top of page

Vybrané reference

Za dobu svého působení na českém a evropském trhu jsme zpracovali a zrealizovali značné množství projektů v oblasti průmyslové vzduchotechniky, odsávání, filtrace a rekuperace.

Odsávání svařovny a brusírny Tedom

DSC_4326.JPG

TEDOM a.s.

Rozšířením výrobního areálu investora vznikla nutnost instalace odsávací technologie pro plánovanou výrobu, zejména sváření a broušení s vysokou prašností.
Nově navržený látkový filtr počítá s odsáváním směsi brusného prachu a svařovacích dýmů. Odsávaná vzdušina netvoří explozní směs. Díky nízké abrazivnosti a chemické agresivitě odsávané vzdušiny bylo použito tenké pozinkované potrubí Sk.I. Odsávání zajišťuje radiální středotlaký ventilátor. Přefiltrovaný vzduch může být v zimních měsících vracen zpět do haly skrz textilní rukávec.

Využití odpadního tepla sušárny KL3

IMG-20190515-WA0023.jpg

SILON s.r.o.

Projektem je řešena náhrada (doplnění) vzduchového deficitu v hale výrobní linky KL3 pomocí instalace technologie nasávání čerstvého vzduchu z okolí a jeho předehřevu pomocí výměníku vzduch / vzduch využívajícího odpadní teplo ze sušárny vlákna.

Odprášení provozu centra zpracování odpadu

IMG_20181122_112848.jpg

Sokolovská uhelná, a.s.

Předmětem projektu byl návrh řešení dodávky systému odsávání a filtrace vzduchu pro halu mechanických úprav PS01 a halu granulace PS02.
Jednotlivá místa jsou vybavena odsávacími zákryty o definovaných rozměrech. Filtrační zařízení jsou určena pro odsávání explozního prachu (Ex prostředí). 
Celkový odsávací výkon cca 120 000 m3/h.

Odsávání hlubotisku

IMG_20181009_123652.jpg

AL INVEST Břidličná, a.s.

Zákazník potřeboval k nově zakoupené výrobní lince hlubotisku dodat systém odsávání a spalování VOC látek produkovaných výrobou. Veškeré potrubní rozvody byly řešeny z těsného svařovaného potrubí tloušťky minimálně t=2mm s chemicky odolným nátěrem vyhovujícím požadavkům výrobce linky. Díky těkavému charakteru odsávaných plynů byl odsávací systém realizován dle normy ATEX jako prostor s nebezpečím výbuchu. Pro zamezení kondenzace par uvnitř potrubí byly veškeré rozvody tepelně izolovány.

Přesun technologie lisovny

DSC_0167.JPG

DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o.

Stěhování technologie lisovny papírového odpadu o hmotnosti cca 50t za plného provozu výroby. Celkový čas stěhování technologie byl 3 dny. Dodávka a instalace nových odsávacích tras, ocelových konstrukcí, potrubních mostů, úpravy protiexplozního systému ve shodě s legislativou.

Odprášení přesýpací stanice PS01

IMG_20180621_112743.jpg

Synthesia, a.s.

Předmětem projektu byl návrh a realizace řešení odprášení stávající přesýpací stanice uhlí teplárně Zelená Louka v areálu Synthesia Pardubice.
Přesýpací stanice byla před realizací tohoto projektu opatřena starším odsávacím zařízením které ale bylo už za hranicí své životnosti, a kvůli některým provozním změnám nadále neplnilo svoji funkci.
V Návrhu a následné realizaci byly tyto stávající rozvody nahrazeny novým potrubím a trasy aktualizovány tak aby reflektovaly současné požadavky provozu.

Větrání výrobní haly

IMG_20180716_155813.jpg

Bodycote HT s.r.o.

Při provozu kalících pecí se špatně navrženým systémem odsávání může dojít k emisím jedovatého CO plynu do jejich okolního prostoru. Tento problém sužoval výrobu zákazníka právě v tomto případě. Námi provedeným VZT auditem a dodatečnými měřeními bylo zjištěno že za vším stojí řada nově instalovaných technologií s vlastními odsávacími systémy, které však už neřešily náhradu odtahovaného vzduchu, díky čemuž byl v hale významným deficitem vzduchu způsoben podtlak vůči okolnímu prostředí.
V Projektu a následné realizaci jsme přistoupili k řešení spočívajícímu v instalaci nových přívodních jednotek na celkem 80 000 m³ za hodinu, které byly navíc vybaveny chlazením.
Instalací jednotek bylo dosaženo rovnotlakosti haly což se pozitivně projevilo výrazným zvýšením účinnosti již instalovaných odsávacích systémů a také snížením průvanu v objektu.

Úspory energie kovárny

20190515_090847.jpg

Moravské kovárny, a.s.

Spolu s rozsáhlou investiční akcí v Moravských Kovárnách spočívající v zateplení výrobních hal bylo nutné také navrhnout a dodat zcela nový vzduchotechnický systém zajišťující kromě hygienické výměny vzduchu pro pracovníky také přesun technologického tepla mezi provozy.
Projekt řešil dodávku nových rekuperačních VZT jednotek a potrubních rozvodů řízených inteligentním systémem s možností přebytečný teplý vzduch přesunout z haly kovárny do hal přípravy a dělení materiálu.
Jednotky byly navrženy s přípravou pro chlazení, v budoucnu umožňují např. instalací chillerů. Celkové množství vzduchu zpracovaného VZT jednotkami je 300 000 m³ za hodinu.

Odsávání brousící kabiny

toshulin.PNG

TOSHULIN, a.s.

Cílem projektu bylo kompletně navrhnout technologii odsávání nového brousícího boxu v rámci velké investiční akce investora.
Nový brousící box měl dle zadání sloužit k opracovávání velkých odlitků a obrobků, odsávací přípravky nesmí nepříznivým způsobem omezovat provoz. Z tohoto důvodu byla zvolena metoda spodního odsávání přes podlahové rošty.
Rozvody potrubí v podlaze jsou navrženy tak aby byly v případě potřeby snadno přístupné, klíčová místa jsou vybavena kontrolními otvory určenými pro čištění a v nejvíce namáhané díly lze v případě potřeby jednoduše vyměnit. Středem kabiny prochází kolej normálního rozchodu uložená v nosné železobetonové konstrukci, pod touto konstrukcí je uprostřed kabiny vytvořen tunel ve kterém jsou obě páteřní větve potrubí propojeny.

Odsávání mazadla drátotahu

20181212_134825.jpg

Bekaert Slovakia, s.r.o.

Cílem projektu byl návrh spočívající v řešení potrubních tras a instalaci filtračních jednotek pro odtah vzdušiny, znečištěné explozním prachem, vznikajícím při výrobě ocelových drátů.     Provozování instalované filtrační technologie významnou měrou přispívá ke snížení množství explozního prachu, běžně se hromadícího uvnitř stroje, a tím rovněž dochází k eliminaci možného rizika výskytu výbušné atmosféry v okolí výrobního stroje a případného výbuchu.
Systém je navržen jako bezobslužný, a je schopný sám regulovat výkon dle množství připojených brusek.

Odsávání brusírny

IMG_20170823_161751.jpg

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

Cílem akce bylo výrazně snížit prašnost ve výrobním prostoru investora – hala slouží k broušení tmelů a laminátových dílů při čemž vzniká velké množství potenciálně výbušného prachu.
Včasným odsáním tohoto prachu přímo u zdroje bylo docíleno změny kategorizace prostoru na prostor bez nebezpeční výbuchu a snížení nároků na OOPP pracovníků dříve vystavených nepřiznivým účinkům prachu.
Systém je koncipován jako centrální vysavač s vysokým podtlakem – srdcem technologie je rootsovo dmychadlo s maximálním statickým tlakem až 26 kPa. Filtraci zajišťuje látkový taškový filtr. Systém je navržen jako bezobslužný, a je schopný sám regulovat výkon dle množství připojených brusek.

Odprášení přesýpací stanice PS02

3D.JPG

Synthesia, a.s.

V rámci tohoto projektu byla řešena modernizace přesýpací stanice PS2 pro teplárnu Zelená Louka. Modernizace spočívala v náhradě stávajících cyklonových odlučovačů za nové filtrační jednotky i s potrubím a měla za úkol omezit prašnost při přesypu uhlí na pásových dopravnících. Odprašky z nového filtračního zařízení jsou vraceny zpět na pásové dopravníky.

Odsávání svařovny M1

f1.png

Iveco Czech Republic, a. s.

Realizace projektu pro nově rekonstruovanou halu svařovny spočívala v návrhu systému podstropního odsávání a filtrace vzduchu, s vracením přefiltrovaného vzduchu do haly doplněného o náhradu 10% vzduchu za čerstvý přes instalovaný rekuperátor.
Odsávací potrubí bylo vybaveno klapkami umožňujícími regulaci výkonu odsávání jednotlivých svařovacích zón. Tyto klapky jsou ovládané z centrálního ovládacího panelu a umožňují přesné nastavení systému dle právě probíhající výroby. Filtrační jednotka reaguje na změnu podtlaku změnou svého výkonu díky frekvenčním měničům. Toto řešení spolu s recirkulací přefiltrovaného vzduchu a rekuperací čerstvého vzduchu přispívá k úspoře nákladů na provoz haly.

Odsávání svařovny M3

Filtrační technologie.jpg

Iveco Czech Republic, a. s.

Projekt řešil odtah kouře od svařovacích strojů v hale investora. Byla řešena instalace nové filtrační jednotky o vzduchovém výkonu 34 000 m3/h, odsávacího potrubí a digestoří.
Technologie odsávání byla vybavena inteligentním systémem řízení a regulace odsávacího výkonu v přímé závislosti na využívání svářecích pracovišť. Systém automaticky zajistí otevření klapky u digestoře, kde je aktuálně svařováno a optimálně navýší odsávací výkon. 

Využití odpadního tepla tavících pecí

instalace spalinového výměníku PS01_3.JP

Siemens, s.r.o.

Námi provedeným měřením potenciálu využití odpadního tepla na vytipovaných spalinovodech byla ověřena doměnka investora o zbytečném plýtvání využitelným technologickým teplem.
V následné studii jsme navrhli nejvhodnější systém vytápění a určili předpokládanou návratnost investice pro instalaci nových výměníků s výkony 500, 350 a 300 kW.
Realizace probíhající v létě 2016 pro nás byla výzvou zejména kvůli umístění rozměrných a těžkých rekuperátorů do výšky přímo nad tavící pece pod střešní konstrukci.

Větrání kanálu koksárenské baterie

KB11.jpg

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

V rámci projektu se řešilo provětrání a přívod čerstvého vzduchu do topných kanálů sloužících k obsluze hořáků koksárenské baterie KB11. Přiváděný čerstvý vzduch slouží ke snížení teploty obsluhou a také jako přívod spalovacího vzduchu k hořákům.
 Vzduchotechnické jednotky (celkem 4) byly umístěny na koncích kanálů a čerstvý vzduch je přiváděn do přívodních kanálů pod topnými kanály. Mezi kanálem přívodním a topným byl umístěn pororošt, který byl částečně zakryt pro lepší rozvod čerstvého vzduchu.
Vzduchotechnické větrání topného kanálu je řešeno jako přetlakové

bottom of page