Projekce / Projektová dokumentace vzduchotechniky a filtrace

Projektová dokumentace vzduchotechniky a filtrace

Hlavním účelem a funkcí předkládaného projektu vzduchotechniky a chlazení bude řešení tepelné pohody a mikroklimatu v prostorách objektů výrobního závodu Schäfer – Menk s.r.o. v průmyslové zóně Dýšina. Projektová dokumentace odprášení řeší odtah zplodin vznikajících při svařování ve výrobní hale, filtraci vzduchu a jeho následnou recirkulaci.

Projektová dokumentace – rozsah

 • Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele (pro zadání stavby)

Vzduchotechnika a chlazení

Předmětem řešení vzduchotechniky a chlazení bude větrání kanceláří, chodeb, zasedacích místností, jídelny, kuchyně, prostorů bez přirozeného větrání, popř. s omezenou možností přísunu čerstvého vzduchu, větrání technického a hygienického zázemí, větrání únikových cest. Projekt bude dále řešit chlazení dotčených prostor a odvod tepelné zátěže z prostoru rozvoden a serverů.

Řešené objekty jsou vzájemně propojené prostory, skládající se z objektů:

 • Hala D1
 • Hala D2
 • Hala C1
 • Hala C2
 • Hala B1
 • Hala H1
 • Hala I
 • Administrativní prostory A1

Předkládaná projektová dokumentace řeší profesi vzduchotechnika a chlazení objektu SO05(A1), SO16 (Vrátnice) a SO17 (Denní místnost)

Navržené vzduchotechnické jednotky jsou v souladu s nařízením komise (EU) Č. 1253/2014, ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o požadavku na ecodesign jednotek.

Navržené jednotky jsou v souladu s požadavky ErP 2018, pokud bude investorem zajištěna instalace a uvedení do provozu jednotek před 31. 12. 2017, lze jednotky redesignovat do shody s ErP 2016.

Soupis navržených vzduchotechnických jednotek

Název Označení Objekt Podlaží Přívod Odvod Popis Typ 
(m3/h) (m3/h)
VZT1 – Kanceláře 1.NP VZT1 A1 STŘ 5500 Rotační rekuperátor AeroMaster XP 10
5600
VZT2 – Kanceláře 2.NP VZT2 A1 STŘ 4100 Rotační rekuperátor AeroMaster XP 06
3850
VZT3 – Jídelna VZT3 A1 STŘ 12100 Rotační rekuperátor AeroMaster XP 22
11850
VZT4 – Mistrovny VZT4 A1 STŘ 1550 Rotační rekuperátor AeroMaster XP 04
1650
VZT5 – Kuchyně VZT5 A1 STŘ 15000 Deskový rekuperátor AeroMaster XP 28
15000
VZT6 – Šatny VZT6 A1 STŘ 14150 Deskový rekuperátor AeroMaster  Cirrus 8 x 4
15700
VZT7 – Denní místnost VZT7 SO17 STŘ 2300 Rotační rekuperátor AeroMaster XP 04
1900
VZT8 – Vrátnice VZT8 SO16 1.NP 830 Deskový rekuperátor AeroMaster FP 2.7
630
VZT.F1 VZT.F1 35000 Rotační rekuperátor AeroMaster  Cirrus 6 x 6
35000
VZT.F2 VZT.F2 35000 Rotační rekuperátor AeroMaster  Cirrus 6 x 6
35000

Ostatní vzduchotechnická zařízení popsaná v rámci projektoví dokumentace sloužící k odtahu či přívodu vzduchu do objektu administrativní haly a výrobních hal, řešení vzduchotechniky požárního zabezpečení únikových cest a další.

Okruhy chlazení

Projektová dokumentace řeší chladící okruhy pro jednotky VZT a pro zařízení pro chlazení vybraných místností.

Počty osob pro jednotlivé prostory jsou dány investorem, pro návrh klimatizace vybraných prostor byly tepelné zisky vypočteny takto:

Označení Popis chladícího okruhu Chladící výkon
ACC1 Chlazení jídelny 1.NP 1 x 33,6 kW
ACC2 Chlazení kanceláří 1. NP 1 x 39,2 kW
ACC3 Chlazení kanceláří 2. NP 1 x 44,8 kW
ACC4 Chlazení mistroven 2.NP 1 x 12,1 kW
ACC5 Chlazení server 1 x 10,0 kW
ACC6 Chlazení server 1 x 10,0 kW
ACC7 Chlazení server 1 x 10,0 kW
ACC11 Chlazení VZT1 1 x 33,6 kW
ACC12 Chlazení VZT2 1 x 23,0 kW
ACC13 Chlazení VZT3 2 x 39,2 kW
ACC14 Chlazení VZT4 1  x12,5 kW
ACC15 Chlazení VZT5 2 x 50,4 kW
ACC16 Chlazení VZT6 2 x 44,8 kW
ACC17 Chlazení VZT7 1 x 12,5 kW
ACC18 Chlazení VZT8 1 x 12,5 kW

Odsávání a průmyslová filtrace

Součástí projektové dokumentace je řešení technologie odprášení a návrh systému odtahu a čištění zplodin. Hlavním cílem projektu je zlepšení hygienických podmínek práce obsluhy výrobních strojů a omezení znečišťování ovzduší provozem investora.

Projektová dokumentace řeší také přívod čerstvého vzduchu do výrobních hal. Množství přiváděného čerstvého vzduchu pro výrobní haly je stanoveno na 2 x 30.000 m3/h, tedy celkem 60.000 m3/h.

Množství odváděného vzduchu je dimenzováno s ohledem na technologické stroje a zařízení instalované ve výrobních halách.

Hala Odtah Přívod Celkem Rozměry haly Objem hal
F1 F2 F1 F2 Odtah Přívod d š V
[m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m] [m] [m] [m3]
B1 40 000 40 000 60 000 80 000 60 000 126,60 18,90 15,20 36 369,65
C1 70 000 70 000 50 000 90 000 140 000 140 000 126,60 18,90 15,20 36 369,65
C2 40 000 40 000 40 000 40 000 72,30 18,90 15,20 20 770,34
D1 15 000 5 000 15 000 15 000 20 000 30 000 126,60 22,40 15,20 43 104,77
D2 20 000 30 000 20 000 30 000 72,30 22,40 15,20 24 616,70
H1 30 000 30 000 30 000 30 000 124,90 15,10 11,50 21 688,89
I1 20 000 20 000 20 000 20 000 124,90 23,50 14,10 41 385,62
Suma 175 000 175 000 175 000 175 000 350 000 350 000       224 305,61

Popis řešení odsávání

Vzhledem k požadavkům zadavatele na odsávací technologii, kvalitní filtraci a velikost svařenců, aplikuje projektová dokumentace metodu prostorového odsávání. Tuto metodu volíme především z důvodů její nezávislosti na charakteru výrobní činnosti a bezobslužnost ze strany pracovníků ve výrobě. Odsávací zařízení je navrženo na základě poskytnutých údajů a specifických podmínek výroby.

Princip odsávací metody

V jednotlivých halách (resp. samostatných částech hal), budou v podstropním prostoru instalovány odsávací (nasávací) kanály. Tyto kanály budou osazeny nasávacími mřížkami. Výduchové (vratné) potrubí bude instalováno na středu hal pod stropem. Toto provedení zabezpečí dosažení tzv. efektu stoupání sloupce kontaminovaného vzduchu a současně bude dosaženo odsátí svařovacího dýmu do centrálního odsávacího a filtračního zařízení.

V odlučovací komoře filtračního zařízení dojde k oddělení hrubších i extra jemných prachových částic, které jsou v dýmu obsaženy.

Na základě diferenčního tlaku filtračního média bude toto médium čištěno automaticky během provozu pomocí rázů stlačeného vzduchu. Tím dojde k zabezpečení nepřetržitého provozu filtrační technologie.

Výduchové (vratné) potrubí bude zároveň sloužit k dodávání požadovaného množství vnějšího čerstvého vzduchu do výrobního prostoru pomocí instalovaných vzduchotechnických jednotek. V případě letního provozu bude přefiltrovaná vzdušnina vypouštěna do vnějšího prostředí a pro dodávku čerstvého vzduchu do výrobního prostoru bude sloužit vzduchotechnická jednotka. Na výduchovém potrubí do vnějšího prostředí bude instalován tlumič hluku.

Odsávací potrubí bude rozděleno do sekcí dle hal, kdy každá sekce bude oddělena od hlavní trasy manuální regulační klapkou pro nastavení odsávacího výkonu.

Filtrační zařízení

Technologie odprášení je tvořena dvěma shodnými filtry.

Filtr bude látkový, podtlakový, skříňové konstrukce, usazený na nové nosné ocelové konstrukci. Vstup znečištěné vzdušiny je proveden v horní části skříně, výstup přefiltrovaného vzduchu bude v horní části „čisté strany“ filtračního zařízení, což zajistí usměrněné proudění filtračním zařízením v orientaci shora -> dolů a bude tím eliminována možnost držení odprašků ve vznosu => dosažení nižší provozní tlakové ztráty filtračního média. Minimální počet filtračních elementů je z důvodu možnosti snadné výměny a minimalizace případných nákladů spojených s výměnou jednotlivých kusů filtračních médií určen na 560 ks.

Odsávání bude realizováno vysokotlakými radiálními odsávacími ventilátory.

Regenerace filtračního média bude prováděna tlakovým vzduchem. Regenerace bude řízena časovací jednotkou s možností spouštění podle tlakové ztráty filtru. Výsypka filtru bude osazena turniketovým uzávěrem pro odvod odprašků do big-bagu nebo kontejneru.

Parametry filtračního zařízení

Parametr Jednotka Hodnota
Množství vzduchu Q min m3/hod 175000
Tlak ventilátoru pmax Pa 3150
Příkon ventilátoru P max kW 250
Otáčky min-1 3000
Napětí V 400/690 50Hz
Filtrační médium Látkové
Filtrační plocha filtru minimální m2 980
Plocha jednoho filtračního elementu maxi. m2 1,8
Počet filtračních elementů minimálně ks 560
Regenerace filtračního média JET Systém
Způsob regenerace Online / offline
Spotřeba tlak. vzduchu maximálně Nm3/hod 125

Odsávací ventilátory

Dopravu odsávané vzdušiny filtračního zařízení F1 budou zajišťovat dva shodné radiální vysokotlaké ventilátory, který budou pružně uloženy a umístěny na stejné ocelové konstrukci jako látkový filtr. Každý ventilátor bude umístěn mezi zvukoizolační stěny s vnitřní absorpcí. V sání a výtlaku budou umístěny tlumící vložky, rozběh ventilátoru bude řešen pomocí frekvenčního měniče.

Vzduchotechnické potrubí

Projektová dokumentace řeší odsávací potrubí jako podstropní, po celé délce výrobních hal, opatřené mřížkami. Potrubí bude řešeno ve SPIRO provedení, Sk.I (SPIRO potrubí). Dimenze odsávacího musí být navrženy pro rychlost proudění 12-18 m/s.

V jednotlivých halách (resp. Samostatných částech hal – rozdělených pilíři), budou v podstropním prostoru středem lodě instalovány odsávací (nasávací) kanály. Tyto kanály budou osazeny nasávacími mřížkami.

Výduchové potrubí filtrační technologie F1 bude sloučeno s výduchovým potrubím vzduchotechnické jednotky VZT.F1 a prostupem do haly napojeno na nový vnitřní rozvod čerstvého vzduchu. Uvnitř haly bude vratné potrubí rozděleno do jednotlivých hal. Výduchové potrubí bude v prostoru F1 umožňovat vypuštění 100% odsávané vzdušniny do okolního prostředí pro možnost provětrání haly.

Výduchové potrubí filtrační technologie F2 bude sloučeno s výduchovým potrubím vzduchotechnické jednotky VZT.F2 a prostupem do haly napojeno na nový vnitřní rozvod čerstvého vzduchu. Uvnitř haly bude vratné potrubí rozděleno do jednotlivých hal. Výduchové potrubí bude v prostoru F2 umožňovat vypuštění 100% odsávané vzdušniny do okolního prostředí pro možnost provětrání haly.

Výduchové potrubí bude v prostoru haly osazeno vzduchotechnickými vyústkami pro zajištění dopravy čerstvého vzduchu na úroveň +0,00.

Náhrada vzduchu

Náhrada čerstvého vzduchu do prostoru výrobních hal bude zajišťována dvěma shodnými rekuperačními jednotkami VZT.F1 a VZT.F2 umístěnými v prostoru filtračních technologií F1 a F2.

Každá vzduchotechnická jednotka bude odtahovou větví napojena na výduch čisté strany filtrační technologie, která bude zároveň nahrazovat odtahový ventilátor VZT jednotky. Po rekuperaci tepla pomocí rotačního výměníku bude čerstvý vzduch pomocí přívodního ventilátoru přiveden do výduchové větve filtrační technologie a dále výduchovým potrubím rozveden do hal.

Množství vzdušniny navrácené do prostoru hal z filtračních technologií bude doplněno o přívody čerstvého vzduchu a rozvedeno do prostoru haly. Tím bude prostor výrobních hal udržován v mírném přetlaku, čímž dojde k minimalizaci průsaků vnějšího chladného vzduchu do prostoru výrobních hal a tím následně k úspoře energií.