Filtrace / Odsávání svařovny v hale M1, IVECO Vysoké Mýto

Odsávání svařovny v hale M1, IVECO Vysoké Mýto

Projekt řeší prostorové odsávání a filtraci vzduchu celé haly M1 v areálu IVECO Vysoké Mýto. V podstropním prostoru haly byl vytvořen páteřní odsávací systém s kanály pro záchyt svařovacího kouře. Nasávací kanály byly osazeny nasávacími mřížkami a výduch přefiltrovaného vzduchu je realizován textilními rukávci.

Předmětem projektu byl návrh řešení dodávky systému prostorového odsávání a filtrace vzduchu svařovny v hale M1 areálu IVECO Vysoké Mýto. Generálním dodavatelem stavby byla brněnská společnost CIPRES FILTR BRNO, s.r.o.

V podstropním prostoru haly byl vytvořen páteřní odsávací systém s kanály pro záchyt svařovacího kouře. Nasávací kanály byly osazeny nasávacími mřížkami a výduch přefiltrovaného vzduchu je realizován textilním rukávcem.

Odsávací (odtahové) potrubí bylo rozděleno dle zón. Každá zóna je napojena na systém odsávacích tras a zaústěna do filtračního zařízení. Odsávací potrubí bylo vybaveno klapkami umožňujícími regulaci výkonu odsávání jednotlivých svařovacích zón. Ovládání klapek je z centrálního ovládacího panelu. Filtrační jednotka reaguje na změnu podtlaku změnou svého výkonu.

Toto provedení zabezpečí dosažení tzv. efektu stoupání sloupce kontaminovaného vzduchu a současně bude dosaženo odsátí svařovacího dýmu do filtračního zařízení.

Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu stanoveném vyhl. 499/2006 Sb.:

 • §1d: Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • §3: Dokumentace pro provádění stavby
 • §4: Dokumentace skutečného provedení stavby

Regulace výkonu

Regulační klapky jednotlivých odsávacích zón umožňují přesné nastavení odsávacího výkonu v jednotlivých odsávacích zónách (resp. v každé polovině odsávací zóny). Klapky jsou řízeny v závislosti na hodnotě nastaveného podtlaku v odsávací zóně (v řídícím systému). Hodnota skutečného odsávacího podtlaku je snímána tlakovými čidly jednotlivých větví.
Řízení odsávacího výkonu od chodu robotů probíhá pomocí snímačů proudového odběru umístěných na napájecích kabelech robotů.

Vizualizace odsávání – interiér

Vizualizace odsávání – interiér

Regulace / aktivace odsávání v jednotlivých zónách je možná jedním ze tří způsobů:

 • Dle zadaného časového plánu (jednotlivé odsávací zóny se aktivují dle týdenního hodinového rozvrhu)
 • Dle požadavku od výrobní technologie (v rámci výrobní technologie každé zóny může být vybráno stěžejní výrobní zařízení, neb
  o např. skupina strojů, ze kterých bude vyveden jeden bezpotenciální kontakt (dodávku investora), při jehož sepnutí dojde k aktivaci odsávacího systému dané zóny)
 • Manuálně z panelu řídícího systému (celkový odsávací výkon (ventilátorů V7.1 a V7.2) bude následně řízen dle počtu (resp. procenta) aktivních odsávacích zón)

 

Vizualizace odsávání – exteriér

Vizualizace odsávání – exteriér

Skladba projektu odsávání svařovny

Technologická část projektu sestává z následujících hlavních komponent:

 • Filtrační zařízení F7 a F8 včetně ventilátorů a rekuperátorů
 • Potrubní rozvody ESTA
 • Odsávací potrubí SLB – rozděleno do celkem 15 zón
 • Vratné potrubí – textilní rukávce

Filtrační technologie

Napojení odsávacího potrubí

Napojení odsávacího potrubí

Filtry pro odsávání svařovny jsou látkové, podtlakové, skříňové konstrukce, usazené na nové nosné ocelové konstrukci. Vstup znečištěné vzdušiny je prováděn v horní části skříně, výstup přefiltrovaného vzduchu zase ve spodní části „čisté strany“ filtračního zařízení, což zajistí usměrněné proudění filtračním zařízením v orientaci shora -> dolů a je tím eliminována možnost držení odprašků ve vznosu => dosažení nižší provozní tlakové ztráty filtračního média.  Odsávání je realizováno vysokotlakými radiálními ventilátory.

 

Filtr F7 Jednotka Hodnota
Množství vzduchu Q m3/hod 120 000
Napětí V 400/690  50Hz
Filtrační plocha m2 742
Počet filtračních elementů ks 420 × 1,75 m2
Filtrační médium PES – MP tašky
Životnost filtračního média Nhod 20 000
Spotřeba tlak. Vzduchu 6 bar, sušený na -40° Nm3/hod 70
Zbytkový úlet – výduch do haly mg/m3 0,1 – 0,25
Objem sběrné nádoby (big-bag) m3 1
Počet komor 6

 

Filtr F8 Jednotka Hodnota
Množství vzduchu Q m3/hod 150 000
Napětí V 400/690  50Hz
Filtrační plocha m2 857
Počet filtračních elementů ks 490 × 1,75 m2
Filtrační médium PES – MP tašky
Životnost filtračního média Nhod 20 000
Spotřeba tlak. Vzduchu 6 bar, sušený na -40° Nm3/hod 90
Zbytkový úlet – výduch do haly mg/m3 0,1 – 0,25
Objem sběrné nádoby (big-bag) m3 1
Počet komor 6

Odsávací ventilátory

Dopravu odsávané vzdušiny každého filtračního zařízení je zajišťována pomocí dvojice shodných radiálních vysokotlakých ventilátorů a byly pružně uloženy a umístěny vedle konstrukce filtračního zařízení. Ventilátory byly umístěny mezi zvukoizolační stěny s vnitřní absorpcí. V sání a výtlaku byly umístěny tlumící vložky, rozběhy ventilátorů byly řešeny za pomocí frekvenčního měniče.

Ventilátor V7.1 a 7.2 Jednotka Hodnota
Množství vzduchu Q m3/hod 60 000
Tlak ventilátoru Pa 3150
Příkon motoru kW 75
Napětí V 400/690; 50Hz

 

Ventilátor V8.1 a 8.2 Jednotka Hodnota
Množství vzduchu Q m3/hod 75 000
Tlak ventilátoru Pa 3150
Příkon motoru kW 110
Napětí V 400/690; 50Hz

Rekuperace energie přefiltrovaného vzduchu

Systém rekuperace se skládá ze samostatné komory rekuperačního deskového výměníku, posilovacího ventilátoru a systému regulačních čidel a klapek.
Primární funkcí systému regenerace je zajištění náhrady části přefiltrovaného vzduchu za vzduch čistý, upravený z okolního prostředí.
Systém rekuperace je odtahovou větví napojen na výduch odtahových ventilátoru (za instalované tlumiče hluku). Přes ručně stavitelnou regulační žaluziovou klapku část přefiltrovaného vzduchu odchází přes regenerační výměník do okolního prostředí. Stejné množství vzdušniny je přisáváno z okolního prostředí pomocí ventilátoru č.3 a po energetickém zisku v deskovém rekuperátoru je smíchán ve vratném potrubí se zbývajícím přefiltrovaným vzduchem.

Rekuperační výměník je umístěn ve strojovně technologie (pod filtrační technologií), posilovací ventilátor č. 3 je umístěn nad rekuperačním výměníkem.

Odsávací potrubí

Odsávací potrubí zajišťuje odtah znečištěné vzdušniny z prostoru výrobní haly do filtračního zařízení. Systém odsávacích tras plně pokrývá plochu výrobní haly, na které probíhá výroba svařenců.

Odsávací potrubí je tvořeno centrálním potrubním rozvodem v jednotlivých odsávacích zónách, osazeným SLB odbočkami. Centrální rozvod prochází do haly skrze stávající světlíky haly, nad úrovní střechy jsou umístěny regulační klapky jednotlivých zón. Potrubí je následně vedeno po střeše haly (na vlastních nosných konstrukcích) do slučovače odsávacího zařízení

Potrubí vratného vzduchu

Systém potrubí vratného vzduchu zajišťuje přívod čistého přefiltrovaného vzduchu s podílem čerstvého upraveného vzduchu z okolního prostředí do vnitřních prostor haly. Vratný vzduch je pomocí filtračního zařízení čištěn na hodnotu zbytkového úletu TZL < 0,25 mg/m3.

Podíl čerstvého upraveného vzduchu z okolního prostředí je zajištěn pomocí rekuperátoru vzduchu.

Panorama střechy

Panorama střechy

Realizace

Samotná realizace byla zahájena dokumentací pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení předanou investorovi v březnu 2017, následovala dokumentace pro provádění stavby, předaná zhotoviteli v dubnu 2017 a záhy po dokončení stavby v září 2017 byla odevzdána investorovi a zhotoviteli dokumentace skutečného provedení stavby.