Filtrace / Odprášení přesýpací stanice PS2

Odprášení přesýpací stanice PS2

V rámci projektu odprášení byla provedena modernizace odprašovací stanice PS2 (stacionárního odsávacího a filtračního zařízení) pro Teplárnu Zelená Louka, investor Synthesia, a.s., pro odsávání uhelného prachu z přesypů pásových dopravníků uhlí. S návratem odloučeného prachu zpět na pásové dopravníky zauhlování.

Popis projektu

Návrh rekonstrukce stávající odprašovací jednotky je proveden tak, aby nebyla zařazena mezi zdroje znečištění ovzduší (tj. splňovala platnou legislativu o zdrojích znečištění ovzduší).

Návrh řešení zahrnuje odsávání níže uvedených míst zauhlování.

Předmětem projektu je návrh dodávky nových odprašovacích odlučovačů – náhrada za stávající cyklonové odlučovače.

Předmětem projektu je návrh a dodávka nových odsávacích potrubí při instalaci nového odlučovače a vracení odprašků zpět do procesu.

Realizace projektu bude řešena formou „dodávky na klíč“ včetně zpracování příslušné dokumentace, zkoušek, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Výkon odsávacího zařízení je navržen tak, aby zařízení na odsávání prachu zajistilo zamezení primární prašnosti z odsávaných přesypů při provozu. Garantovaný úlet TZL na čisté straně filtru <10 mg/m3 po celou dobu životnosti filtračních elementů.

Stávající stav

Vzhledem k absenci jakýchkoliv podkladů a celkové složitosti dotčených prostor bylo zpracování projektu obzvláště obtížné.

Stávající odprašovací stanice jsou vzduchotechnická zařízení sloužící k odprašování přesypných míst při zauhlování (tzn. dopravě uhlí ze skládky uhlí na uhelné zásobníky provozovaných kotlů) tak, aby nedocházelo k volnému úniku pevných prachových částic do atmosféry. Při dopravě uhlí se přetlakem vzduchu vytvořeným padajícím uhlím v přesypech pásových dopravníků (dále jen PD) rozviřuje prach. Tento prach je z přesypů PD odsáván sacím ventilátorem vzduchotechnickým potrubím se sacími nástavci, které jsou umístěny nad PD v místě přesypů.

Odprašovací stanice je umístěna v 1. patře budovy ZL 2/4  (přesýpací stanice PS 2). Skládá se z odstředivého radiálního ventilátoru uloženého ve svařované spirální skříni a trojfázového asynchronního el. motoru s kotvou na krátko uzavřeného typu a volným koncem hřídele do prašného prostředí. Rotor ventilátoru je s el. motorem propojen pružnou spojkou. Soustrojí ventilátoru a el. motoru je uloženo na základovém rámu. Sání ventilátoru je vzduchotechnickým potrubím propojeno s odlučovací baterií, která je sestavena z 12 ks cyklónových odlučovačů „Multidyn 450“ zapojených paralelně po 6ks. Na vypouštěcích hrdlech zásobníků (2ks)osazených ve spodní části deskovými uzávěry jsou pro rovnoměrné podávaní odloučeného prachu umístěné turnikety včetně převodových skříní a el. motorů na základovém rámu.

Celková situace

Celková situace

Navržený stav

Stávající odsávací jednotky budou demontovány spolu se stávajícím odsávacím potrubím po celé délce. Stávající zákryty u přesypů budou zachovány, nové odsávací potrubí bude napojeno na jejich hrdla.

Návrh řešení systému odsávání a odprášení (tj. zejména světlost potrubí, sací výkony, množství vzduchu a dimenzování filtračních jednotek a filtrů a způsob oklepu filtru), je volen tak, aby bylo dosaženo bezproblémového odsávání níže uvedených míst zauhlování a nedocházelo k nežádoucímu usazování prachu v potrubí apod.

Na stávajících připojovacích hrdlech budou instalováno celkem 10 nových uzavíracích klapek (KP1.1 až KP5.2) s pohonem pomocí pneupístem. Klapky jsou rozděleny z pohledu ovládání do dvojic, přičem pro zachování minimální odsávací rychlosti v potrubí 20m/s bude vždy jedna z dvojic klapek otevřena.

Uzavírací klapky budou na základě vyhodnocení chodu pásových dopravníků otevřeny v místech, ke dochází k přesypu materiálu.

V rámci řešení projektu je navrženo umístění jediné filtrační jednotky a ventilátoru. Navrženo je umístění v místě stávajících multicyklónů. Ventilátor filtru bude umístěn v prostoru po demontovaných stávajících ventilátorech. S filtračním odlučovačem bude poté ventilátor spojen propojovacím potrubím.

Výpad zachyceních při odprášení bude přes oddělovací prvek proti přenosu výbuchu (příslušně certifikovaný rotační podavač) a šnekové dopravníky zaústěn zpět na pásové dopravníky zauhlování. Výpad odprašků z filtru bude pouze jeden, vedený přes rotační podavač dle ATEX do reverzního šnekového dopravníku. Pomocí čidel bude snímán pohyb pasů. Dle aktivního pasu bude řízena reverzace šnekového dopravníku tak, aby materiál vypadával vždy pouze na pas, který bude v pohybu.

Opatření při odsávání explozívního prachu

Odsávací a filtrační jednotka odprášení v úpravě dle ATEX 114

  • explozní, odlehčovací membrána s certifikací pro vnitřní prostory
  • plášť v zesíleném provedení
  • antistatické provedení filtračního média
  • uzavírací členy výsypu v provedení dle ATEX 114

Odsávací potrubí (bude zhotoveno při realizaci)

  • Ochrana proti šíření zpětné vlny zpět do sacího potrubí.
  • Potrubí v zesíleném provedení.
  • Veškeré spoje přírubové, proklemované Cu páskami.

Filtrační technologie bude vybavena systémem bezplamenného zařízení pro odlehčení výbuchu FLEX. FLEX garantuje odlehčení výbuchu v uzavřených nebo vnitřních prostorách bez šíření plamene, nebezpečného tlaku a teploty do blízkého okolí, proto mohou být zařízení a technologie, které jsou umístěna v prostorách s nesnadným přístupem, chráněny bezplamenným odlehčením výbuchu bez zvýšených nákladů na stavební úpravy, které jsou obvykle spojeny s montáží klasického odlehčení.